โพชฌงค์ ๗ คือ …

ลองฟังเรื่อง โพชฌงค์ ๗ นี้กันค่ะ
อธิบายไว้ดีมากๆเลย เนื้อหาเข้าใจง่ายด้วย ฟังแล้วประยุกต์ใช้ได้เลย
สามารถดาวโหลดคลิปเสียงนี้ในแบบ mp3 ฟังได้ที่นี่ค่ะ
โพชฌงค์ ๗ (mp3)
โพชฌงค์ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้มี ๗ อย่าง
คือ ๑. สติ ๒. ธัมมวิจยะ (การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม)
๓. วิริยะ ๔. ปิติ ๕. ปัสสัทธิ ๖. สมาธิ ๗. อุเบกขา
—————–
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ ฯ

อานาปานสติสูตร
—————–

จากธรรมบรรยายโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
และเราสามารถศึกษาธรรมะข้อธรรม และความรู้ที่ทรงคุณค่าต่างๆมากมาย
เพิ่มเติมจาก ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ได้ที่
วัดญาณเวศกวัน
Advertisements

อ่าน และทำความเข้าใจเรื่อง “กรรม”

จริงๆเนื้อหาในหนังสือพุทธธรรมในบทนี้นะ
อยากชวนให้ “อ่านด้วยตัวเอง” มากกว่าค่ะ
เราอ่านจบแล้ว บอกได้เลยว่าเนื้อหาแน่นมาก
เป็นบทที่สุดยอดมากๆบทนึงเลยทีเดียว

เนื้อหาสอดรับกันต้้งแต่เริ่มต้น
ต้องตั้งใจและตั้งสมาธิในการอ่านเลยค่ะ

แล้วจะได้รับสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆ จากเนื้อหาในเรื่องนี้บทนี้

อ่าน pdf ที่นี่นะคะ อยู่ในบทที่ 5 นะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/05/putthathum-extend.pdf

“พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย)”
ธรรมนิพนธ์โดย “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
เพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนา

krama-1-2-3
ส่วนด้านล่างนี้เป็นเวอร์ชั่นเสียง mp3 นะคะ

1 – ความนำ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_01.mp3

2 – ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม – ก. กรรม ในฐานะกฏธรรมชาติอย่างหนึ่ง
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_02.mp3

3 – ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม – ข. ความหมายของกรรม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_03.mp3

4 – ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม – ค. ประเภทของกรรม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_04.mp3

5 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – ก. ปัญหาเกี่ยวกับความดี-ความชั่ว
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_05.mp3

6 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – ข. ความหมายของกุศลและอกุศล
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_06.mp3

7 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – ค. ข้อคววรทราบพิเศษเกี่ยวกับกุศลและอกุศล
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_07.mp3

8 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – ง. เกณฑ์วินิจฉัยกรรมดี-กรรมชั่ว
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_08.mp3

9 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – สิ่งที่สังคมบัญญัติ ไม่เกี่ยวกับกุศล อกุศลโดยตรง
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_09.mp3

10 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – สิ่งที่สังคมบัญญัติ กระทบถึงกุศล อกุศลในกรรมนิยาม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_10.mp3

11 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเจตนา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_11.mp3

12 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – อย่างไรก็ดี เพราะเหตุที่นิยามทั้งสองนั้น…
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_12.mp3

13 – เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว – จ. หลักคำสอนเพื่อเป็นเกณฑ์วินิจฉัย
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_13.mp3

14 – การให้ผลของกรรม – ก. ผลกรรมในระดับต่างๆ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_14.mp3

15 – การให้ผลของกรรม – ข. องค์ประกอบที่ส่งเสริมและขัดขวางการให้ผลของกรรม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_15.mp3

16 – การให้ผลของกรรม – ค. ผลกรรมในช่วงกว้างไกล
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_16.mp3

17 – การให้ผลของกรรม – ง. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_17.mp3

18 – การให้ผลของกรรม – จ. ข้อสรุป: การพิสูจน์และท่าทีปฏิบัติต่อเรื่องชาติหน้า
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_18.mp3

19 – การให้ผลของกรรม – ฉ. ผลกรรมตามนัยแห่งจูฬกรรมวิภังคสูตร
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_19.mp3

20 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๑) สุขทุกข์ ใครทำให้
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_20.mp3

21 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๒) เชื่ออย่างไร ผิดหลักกรรม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_21.mp3

22 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๓) กรรม ชำระล้างได้อย่างไร
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_22.mp3

23 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๔) แก้กรรม ด้วยปฏิกรรม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_23.mp3

24 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๕) กรรม ที่ทำให้สิ้นกรรม (1)
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_24.mp3

25 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๕) กรรม ที่ทำให้สิ้นกรรม (2)
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_25.mp3

26 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๕) กรรม ที่ทำให้สิ้นกรรม (3)
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_26.mp3

27 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๖) กรรม ในระดับสังคม หรือกรรมของสังคม มีหรือไม่
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_27.mp3

28 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๗) กรรม ตามสมมตินิยาม หรือ กรรม ในกฎของมนุษย์
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_28.mp3

29 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๗) กรรม ตามสมมตินิยาม – กฎมนุษย์ (1)
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_29.mp3

30 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๗) กรรม ตามสมมตินิยาม – กฎมนุษย์ (2)
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_30.mp3

31 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๘) กรรม กับอนัตตา ขัดกันหรือไม่
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_31.mp3

32 – ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป – ๘) กรรม กับอนัตตา ขัดกันหรือไม่ (ต่อ) – สรุป
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_32.mp3

33 – คุณค่าทางจริยธรรม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_33.mp3

34 – บันทึกพิเศษท้ายบท
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/01/05_34.mp3

จากหนังสือ “พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย)” เพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนา
หนังสือที่รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไว้ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน
ธรรมนิพนธ์โดย “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/05/putthathum-extend.pdf

(mp3) เสียงอ่านหนังสือ เรื่อง “แรงจูงใจ”

inspiration

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่ล้ำค่าในพระพุทธศาสนา ธรรมนิพนธ์โดย “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”

ให้เสียงอ่านโดย “พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล”

ฟังเรื่องนี้แล้วช่วยให้เราเข้าใจตัณหาและฉันทะ ได้มากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะ
กิเลส ตัณหา กลไกของชีวิต

1 – ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

2 – กลไกชีวิตในการกระทำ

3 – แง่ความหมายที่ช่วยให้เข้าใจตัณหา และฉันทะ ชัดยิ่งขึ้น

4 – ความเข้าใจหลักธรรม ตามหลักฐานทางวิชาการ

5 – ฉันทะ อย่างไหนเป็นต้นตอของทุกข์ อย่างไหนคือที่ตั้งต้นของกุศลธรรม

6 – ฉันทะ ถึงจุดลงตัวของความหมายที่ใช้เป็นมาตรฐาน

7 – การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ตัณหา กับฉันทะ

8 – อธิบายเชิงเปรียบเทียบ

9 – ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหา

10 – ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะ

11 – สภาพการกิน ภายใต้ครอบงำของระบบเงื่อนไข

12 – การสืบพันธุ์ ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหาย ภายใต้อารยธรรมแห่งกามคุณ

13 – กินด้วยปัญญา พาให้กินพอดี

14 – ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อน

15 – เมื่อไม่มีอะไรล่อตัณหา ก็พึ่งพาได้แต่ฉันทะ

16 – คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา พ้นไปจากสิ่งไม่ปรารถนา รักษาความมั่นคงของอัตตาไว้

17 – ฉันทะต่อของ ขยายสู่เมตตาต่อคน

18 – แม้ว่าฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณา ตัณหาก็ยังตามไปรังควาน

19 – ทวนความหมาย และกระบวนการเกิดของฉันทะ

20 – ฉันทะอยากชั่ว ตัณหาอยากดี มีหรือไม่

21 – ระวังไว้ ฉันทะมา ตัณหาอาจจะสอด หรือแทรกสลับ

22 – อยากนิพพาน อย่างไรเป็นฉันทะ อย่างไรเป็นตัณหา

23 – ตัณหาให้ละแน่ แต่ฉันทะก็ละอีกแบบหนึ่ง

24 – จะละตัณหา ก็ใช้ตัณหาได้ แต่ไม่วายต้องระวัง

25 – มนุษย์เป็นสัตว์วิเศษ ต้องเพิ่มเดชด้วยฉันทะ มิใช่จะมัวเป็นทาสของตัณหา

26 – ถึงจะพ้นตัณหา ได้ฉันทะมา ก็ยังต้องเดินหน้าไปกับปัญญา จนกว่าจะพ้นปัญหาแท้จริง

27 – ปัญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหน้าที่ มีฉันทะเต็มที่

28 – ปัญญาและกรุณา ตัวกำกับและขับเคลื่อนการทำงานของมหาบุรุษ

29 – สรุปข้อควรกำหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะ

30 – พัฒนาคนได้ ด้วยการพัฒนาความต้องการของเขา

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรเม็ดงามแห่งพระพุทธศาสนา
โดย “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”

อ่านหนังสือพุทธธรรม (pdf)

(mp3) เสียงอ่านหนังสือ เรื่อง “ความสุข”

happiness-3

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม”
หนังสือล้ำค่าที่รวบรวมสรรพความรู้และแนวคิดในพระพุทธศาสนาไว้ครบถ้วนมากที่สุด
โดย “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”

ให้เสียงอ่านโดย “พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล”
เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของ “ความสุข”

มาลองดูว่า ความสุขที่แท้จริง คืออะไร

1 – ความนำ – พุทธศาสนา คือ ระบบการพัฒนาความสุข
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23-01.mp3

2 – พุทธศนาสอนว่า สุขถึงได้ด้วยสุข
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23-02.mp3

3 – ภาคหลักการ ความสุขคืออะไร
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_03.mp3

4 – ความต้องการคืออะไร และสำคัญอย่างไร
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_04.mp3

5 – พอจะได้ใจพองฟูขี้นไปเป็นปิติ ได้สมใจสงบลงมาเป็นความสุข
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_05.mp3

6 – สองทางสายใหญ่ที่จะเลือกไปสู่ความสุข
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_06.mp3

7 – ถ้าการศึกษาพัฒนาคนให้มีความสุขด้วยฉันทะได้ จริยธรรมไม่หนีไปไหน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_07.mp3

8 – กฏมนุษย์สร้างระบบเงื่อนไข
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_08.mp3

9 – ถ้าให้ระบบเงื่อนไขหนุนกฎธรรมชาติได้ ก็จะมีผลดีจริง
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_09.mp3

10 – รู้ทันว่าอยู่ในระบบเงื่อนไข ก็ใช้มันให้เต็มคุณค่า
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_10.mp3

11 – ความสนุกในการเรียน กับความสุขในการศึกษา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_11.mp3

12 – แค่มีความสุขในการเรียนยังไม่พอ ต้องขอให้เรียนแล้วกลายเป็นคนมีความสุข
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_12.mp3

13 – ความสุขมีมากมาย ธรรมชาติรอบกายก็รอจะให้ความสุข
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_13.mp3

14 – จะพัฒนาความสุข ต้องพัฒนาความต้องการต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_14.mp3

15 – ความสุขเหนือกาล เมื่อเหนือการสนองความต้องการ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_15.mp3

16 – สุขเพราะได้เกาที่คัน กับสุขเพราะไม่มีที่คันจะต้องเกา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_16.mp3

17 – การพัฒนาความสุข วัดผลเชิงอุดมคติ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_17.mp3

18 – ภาคปฏิบัติการ – ทุกข์มีทุกข์มา อย่าเสียท่าเอาใจรับ
แต่จงเรียกปัญญาให้มาจับเอาทุกข์ไปจัดการ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_18.mp3

19 – ทั้งทุกข์และสุข ปฏิบัติให้ถูก มีแต่สุข ทุกข์ไม่มี
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_19.mp3

20 – ความสุขที่พึงเน้นสำหรับคนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ในบ้าน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_20.mp3

21 – พัฒนากามสุขที่สุขแย่งกัน ให้มีความสุขที่สุขด้วยกัน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_21.mp3

22 – ชีวิตจะวัฒนา ถ้าได้ปราโมทย์มาเป็นพื้นใจ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_22.mp3

23 – สังคมจะมีสันติสุขได้ คนต้องรู้จักความสุขจากการให้
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_23.mp3

24 – ไม่เฉพาะสังคม แม้ในสังฆะ พระก็ถือหลักแบ่งปันลาภ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_24.mp3

25 – ให้ความดีงามในจิตใจบุคคล ออกมาเป็นปฏิบัติการเกื้อสังคม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_25.mp3

26 – บุคคลเอื้ออารี สังคมสามัคคี ทุกคนได้ ทุกคนดี มีสุขด้วยกันและทั่วกัน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_26.mp3

27 – คนมีปัญญา แม้แต่ทุกข์ ก็เห็นคุณค่า และใช้ประโยชน์ได้
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_27.mp3

28 – ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ต้องรู้จักใช้
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_28.mp3

29 – ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกข์ก็ง่าย
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_29.mp3

30 – จะสุขง่าย ทุกข์ได้ยาก หากฝึกไว้
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_30.mp3

31 – บทลงท้าย-ความสุขที่สมบูรณ์ ดูอย่างไร
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_31.mp3

32 – เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/06/23_32.mp3

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม”
โดยผู้เขียน “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
ผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนา

สามารถดาวโหลดหนังสือ “พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย)” ได้ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/05/putthathum-extend.pdf

(mp3) เสียงอ่านหนังสือ เรื่อง “โสดาบัน”

cover-1-2

ฟังเสียงอ่านจากหนังสือ
“พุทธธรรม” (ฉบับปรับขยาย)
เรื่อง “โสดาบัน”

หนังสือเล่มที่ล้ำค่ามากๆในพระพุทธศาสนา
“พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”
เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นพระโสดาบัน ความเป็นผู้เที่ยงต่อกระแสพระนิพพาน ผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้นเป็นอย่างไร ให้เสียงอ่านโดย “พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล”
1 – ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

2.1 – คุณสมบัติโสดาบัน 1

2.2 – คุณสมบัติโสดาบัน 2 – ละหรือมีก็เช่นกัน

2.3 – คุณสมบัติโสดาบัน 3 – สะพานสู่นิพพาน

3 – บุคคลโสดาบัน – ตามนัยพุทธพจน์

4.1 – โสตาปัตติยังคะ – ก.ลักษณะ – ข.คุณสมบัติทั่วไป

4.2 – โสตาปัตติยังคะ – ค.คุณสมบัติในแง่ละได้ของโสดาบัน

4.3 – โสตาปัตติยังคะ – ง.ก่อนเป็นโสดาบัน

5.1 – คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน – ศรัทธา

5.2 – คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน – ศีล

5.3 – คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน-สุตะ

5.4 – คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน – จาคะ

5.5 – คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน -ปัญญา

6 – สรุปคุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน

7 – คุณสมบัติเด่น2ข้อของบุคคลโสดาบัน

8 – บันทึกพิเศษท้ายบท

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรเม็ดงามแห่งพระพุทธศาสนา
“พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
อ่านหนังสือพุทธธรรม pdf

(เสียงmp3) อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เทพเทวดา

landscape-1-text-4

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาโลก
โดยผู้เขียน “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”

ให้เสียงอ่านโดย “พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล”
ที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเสียงท่านนุ่ม น่าฟังขนาดไหน

หากท่านใดสนใจเรื่องเหล่านี้ ลองมาโหลดแล้วฟังคลิปเสียงเหล่านี้ดูค่ะ ได้รายละเอียดเนื้อหา เติมเต็มความรู้ และความสงสัยใคร่รู้ได้เต็มที่เลย

1.0 – เรื่องเหนือสามัญวิสัย

1.1 – อิทธิปาฏิหริย์

1.2 – ปาฏิหาริย์ ไม่ใช่แค่ฤทธิ์ แต่มีถึง 3 อย่าง

1.3 – อิทธิปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ธรรมที่เป็นแก่นสาร

1.4 – อิทธิฤทธิ์ ชนิดอริยะและชนิดอนารยะ

1.5 – โทษแก่ปุถุชน ในการเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์

1.6 – แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์

2.1 – เทวดา

2.2 – มนุษย์กับเทวดา ความสัมพันธ์ใดที่ล้าสมัย

2.3 – หวังพึ่งเทวดา ได้ผลนิดหน่อย แต่เกิดโทษมากมาย

2.4 – สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับเทวดา

2.5 – ความสัมพันธ์แบบชาวพุทธ ระหว่างมนุษย์กับเทวดา

3.0 – สรุปวิธีปฏิบัติต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย

3.2 – ก้าวสู่ขึ้นมีชิวิตอิสระ เพื่อจะเป็นชาวพุทธที่แท้

3.3 – วิธิปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย

3.4 – ปฏิบัติถูกต้องคือเดินหน้า

4.1 – บันทึกพิเศษท้ายบท

4.2 – การช่วยและการแกล้งของพระอินทร์

4.3 – สัจะกิริยาทางออกที่ดี สำหรับผู้ยังหวังอำนาจ ดลบันดาน

4.4 – พระพุทธ เป็นมนุษย์หรือเทวดา

5.1 – ภาคผนวก-ประเด็น1-สรุปหลักการสำคัญของพุทธศาสนา

5.2 – เหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์

5.3 – พระสมัยการก็ให้วัตถุมงคล-พระสมัยนี้ก็ให้-สรุปแล้วคนไทยนับถือพุทธหรือไสยศาสตร์

5.4 – การนับถืออำนาจดลบันดานภายนอก-ต่างจากพุทธ

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาโลก
“พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
อ่านหนังสือ พุทธธรรม