โพชฌงค์ ๗ คือ …

ลองฟังเรื่อง โพชฌงค์ ๗ นี้กันค่ะ
อธิบายไว้ดีมากๆเลย เนื้อหาเข้าใจง่ายด้วย ฟังแล้วประยุกต์ใช้ได้เลย
สามารถดาวโหลดคลิปเสียงนี้ในแบบ mp3 ฟังได้ที่นี่ค่ะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/07/bojjhanga-payutto.mp3
โพชฌงค์ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้มี ๗ อย่าง
คือ ๑. สติ ๒. ธัมมวิจยะ (การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม)
๓. วิริยะ ๔. ปิติ ๕. ปัสสัทธิ ๖. สมาธิ ๗. อุเบกขา
—————–
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ ฯ

อานาปานสติสูตร
—————–

จากธรรมบรรยายโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
และเราสามารถศึกษาธรรมะข้อธรรม และความรู้ที่ทรงคุณค่าต่างๆมากมาย
เพิ่มเติมจาก ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ได้ที่เว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน นี้เลยค่ะ
http://www.watnyanaves.net
Advertisements