(การ์ดคำสอน) บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้า

ถ้าหากมีข้อกำหนดสำหรับผู้จะบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ว่า
(๑) ผู้ใดสามารถใช้กำลังแขนของตน ว่ายข้ามห้วงจักรวาลทั้งสิ้น ที่มีน้ำเต็มทั่วทั้งหมดจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๒) ผู้ใดสามารถเดินเท้าเหยียบย่ำห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้น ที่ปกคลุมด้วยกอไผ่จนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๓) ผู้ใดปักดาบทั้งหลายลงเต็มห้วงจักรวาล แล้วสามารถเดินเท้าเหยียบสถานที่ซึ่งเต็มด้วยดาบไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(๔) ผู้ใดสามารถเดินเท้าย่ำห้วงจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งเต็มด้วยถ่านเพลิงอันปราศจากเปลวไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
ผู้ใดไม่มีความเห็นว่า “ข้อกำหนดเหล่านั้นแม้ข้อหนึ่งทำได้ยาก” คิดแต่ว่า “เราจักข้ามไปถึงฝั่งข้างได้” ผู้นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยฉันทะ อุตสาหะ ความพยายามและการแสวงหาอันยิ่งใหญ่ ความปรารถนาของเขาย่อมสำเร็จ คนนอกจากนี้ย่อมไม่สำเร็จ

ทูเรนิทาน
แปลและเรียบเรียงจาก
วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (จากหนังสือ พระพุทธเจ้า)

สามารถดาวโหลดหนังสือ “พระพุทธเจ้า” อ่านได้ที่
https://goo.gl/49wC1h

และสามารถศึกษาธรรมะข้อคิดข้อธรรมจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง
ฟังคลิปเสียง mp3 หรืออ่านหนังสือ pdf ได้ที่
http://www.ajsupee.com