(การ์ดคำสอน) อิสรภาพในตนเอง และสังคม

คนที่จะไปปลดปล่อยสังคมนั้น
ก็ต้องไม่ประมาทที่จะปลดปล่อยตนเอง
ให้พ้นจากการครอบงำของกิเลสข้างในตัวด้วย
… มิฉะนั้น ตัวเองก็จะถูกพันธนาการ ถูกผูกมัด
และก็จะพลอยทำให้สังคมถูกผูกมัดไปด้วย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ธรรมนิพนธ์ ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม
https://goo.gl/7JwvFb

ศึกษาข้อธรรมข้อคิดจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ได้ที่ วัดญาณเวศกวัน
http://www.watnyanaves.net