(mp3) เสียงอ่านหนังสือ เรื่อง “แรงจูงใจ”

inspiration

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่ล้ำค่าในพระพุทธศาสนา ธรรมนิพนธ์โดย “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”

ให้เสียงอ่านโดย “พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล”

ฟังเรื่องนี้แล้วช่วยให้เราเข้าใจตัณหาและฉันทะ ได้มากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะ
กิเลส ตัณหา กลไกของชีวิต

1 – ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

2 – กลไกชีวิตในการกระทำ

3 – แง่ความหมายที่ช่วยให้เข้าใจตัณหา และฉันทะ ชัดยิ่งขึ้น

4 – ความเข้าใจหลักธรรม ตามหลักฐานทางวิชาการ

5 – ฉันทะ อย่างไหนเป็นต้นตอของทุกข์ อย่างไหนคือที่ตั้งต้นของกุศลธรรม

6 – ฉันทะ ถึงจุดลงตัวของความหมายที่ใช้เป็นมาตรฐาน

7 – การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ตัณหา กับฉันทะ

8 – อธิบายเชิงเปรียบเทียบ

9 – ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหา

10 – ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะ

11 – สภาพการกิน ภายใต้ครอบงำของระบบเงื่อนไข

12 – การสืบพันธุ์ ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหาย ภายใต้อารยธรรมแห่งกามคุณ

13 – กินด้วยปัญญา พาให้กินพอดี

14 – ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อน

15 – เมื่อไม่มีอะไรล่อตัณหา ก็พึ่งพาได้แต่ฉันทะ

16 – คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา พ้นไปจากสิ่งไม่ปรารถนา รักษาความมั่นคงของอัตตาไว้

17 – ฉันทะต่อของ ขยายสู่เมตตาต่อคน

18 – แม้ว่าฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณา ตัณหาก็ยังตามไปรังควาน

19 – ทวนความหมาย และกระบวนการเกิดของฉันทะ

20 – ฉันทะอยากชั่ว ตัณหาอยากดี มีหรือไม่

21 – ระวังไว้ ฉันทะมา ตัณหาอาจจะสอด หรือแทรกสลับ

22 – อยากนิพพาน อย่างไรเป็นฉันทะ อย่างไรเป็นตัณหา

23 – ตัณหาให้ละแน่ แต่ฉันทะก็ละอีกแบบหนึ่ง

24 – จะละตัณหา ก็ใช้ตัณหาได้ แต่ไม่วายต้องระวัง

25 – มนุษย์เป็นสัตว์วิเศษ ต้องเพิ่มเดชด้วยฉันทะ มิใช่จะมัวเป็นทาสของตัณหา

26 – ถึงจะพ้นตัณหา ได้ฉันทะมา ก็ยังต้องเดินหน้าไปกับปัญญา จนกว่าจะพ้นปัญหาแท้จริง

27 – ปัญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหน้าที่ มีฉันทะเต็มที่

28 – ปัญญาและกรุณา ตัวกำกับและขับเคลื่อนการทำงานของมหาบุรุษ

29 – สรุปข้อควรกำหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะ

30 – พัฒนาคนได้ ด้วยการพัฒนาความต้องการของเขา

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรเม็ดงามแห่งพระพุทธศาสนา
โดย “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”

อ่านหนังสือพุทธธรรม (pdf)