(mp3) เสียงอ่านหนังสือ เรื่อง “แรงจูงใจ”

inspiration

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่ล้ำค่าในพระพุทธศาสนา
ธรรมนิพนธ์โดย “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”

ให้เสียงอ่านโดย “พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล”
ฟังเรื่องนี้แล้วช่วยให้เราเข้าใจตัณหาและฉันทะ ได้มากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะ
กิเลส ตัณหา กลไกของชีวิต

1 – ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_01.mp3

2 – กลไกชีวิตในการกระทำ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_02.mp3

3 – แง่ความหมายที่ช่วยให้เข้าใจตัณหา และฉันทะ ชัดยิ่งขึ้น
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_03.mp3

4 – ความเข้าใจหลักธรรม ตามหลักฐานทางวิชาการ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_04.mp3

5 – ฉันทะ อย่างไหนเป็นต้นตอของทุกข์ อย่างไหนคือที่ตั้งต้นของกุศลธรรม
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_05.mp3

6 – ฉันทะ ถึงจุดลงตัวของความหมายที่ใช้เป็นมาตรฐาน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_06.mp3

7 – การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ตัณหา กับฉันทะ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_07.mp3

8 – อธิบายเชิงเปรียบเทียบ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_08.mp3

9 – ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_09.mp3

10 – ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_10.mp3

11 – สภาพการกิน ภายใต้ครอบงำของระบบเงื่อนไข
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_11.mp3

12 – การสืบพันธุ์ ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหาย ภายใต้อารยธรรมแห่งกามคุณ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_12.mp3

13 – กินด้วยปัญญา พาให้กินพอดี
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_13.mp3

14 – ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_14.mp3

15 – เมื่อไม่มีอะไรล่อตัณหา ก็พึ่งพาได้แต่ฉันทะ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_15.mp3

16 – คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา พ้นไปจากสิ่งไม่ปรารถนา รักษาความมั่นคงของอัตตาไว้
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_16.mp3

17 – ฉันทะต่อของ ขยายสู่เมตตาต่อคน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_17.mp3

18 – แม้ว่าฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณา ตัณหาก็ยังตามไปรังควาน
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_18.mp3

19 – ทวนความหมาย และกระบวนการเกิดของฉันทะ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_19.mp3

20 – ฉันทะอยากชั่ว ตัณหาอยากดี มีหรือไม่
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_20.mp3

21 – ระวังไว้ ฉันทะมา ตัณหาอาจจะสอด หรือแทรกสลับ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_21.mp3

22 – อยากนิพพาน อย่างไรเป็นฉันทะ อย่างไรเป็นตัณหา_mixdown
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_22.mp3

23 – ตัณหาให้ละแน่ แต่ฉันทะก็ละอีกแบบหนึ่ง
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_23.mp3

24 – จะละตัณหา ก็ใช้ตัณหาได้ แต่ไม่วายต้องระวัง
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_24.mp3

25 – มนุษย์เป็นสัตว์วิเศษ ต้องเพิ่มเดชด้วยฉันทะ มิใช่จะมัวเป็นทาสของตัณหา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_25.mp3

26 – ถึงจะพ้นตัณหา ได้ฉันทะมา ก็ยังต้องเดินหน้าไปกับปัญญา จนกว่าจะพ้นปัญหาแท้จริง
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_26.mp3

27 – ปัญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหน้าที่ มีฉันทะเต็มที่
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_27.mp3

28 – ปัญญาและกรุณา ตัวกำกับและขับเคลื่อนการทำงานของมหาบุรุษ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_28.mp3

29 – สรุปข้อควรกำหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะ
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_29.mp3

30 – พัฒนาคนได้ ด้วยการพัฒนาความต้องการของเขา
                 https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/08/21_30.mp3

เป็นเสียงอ่านจากหนังสือ “พุทธธรรม” หนังสือที่เป็นเพชรเม็ดงามแห่งพระพุทธศาสนา
โดยผู้เขียน “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/05/putthathum-extend.pdf
Advertisements