(การ์ดคำสอน) เมื่อทำแล้วจะอ้อนวอนให้มีผลตรงกันข้ามไม่ได้

oil-rock-5-3

เมื่อบุคคลเอาน้ำมันเทลงไปในน้ำ เอาก้อนหินทิ้งลงไปในน้ำ จะอ้อนวอนสักเท่าใดเพื่อให้น้ำมันจม และก้อนหินลอยน้ำขึ้นย่อมไม่ได้

น้ำมันคงลอยขึ้นเหนือน้ำ ก้อนหินคงจมน้ำอยู่อย่างนั้น

เพราะน้ำมันมีสภาพลอยขึ้นเหนือน้ำ ก้อนหินมีสภาพจมน้ำฉันใด

ความดีเป็นเหตุให้เฟื่องฟู ความชั่วเป็นเหตุให้ล่มจม ตกต่ำ เมื่อทำแล้วจะอ้อนวอนให้มีผลตรงกันข้ามไม่ได้

อ.วศิน อินทสระ
หนังสือความดีและอานุภาพของความดี
พระไตรปิกฏก (๑๘/๓๘๔/๕๙๘)

ความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหา อุปาทาน ความทะยานอยากดิ้นรน และความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา รวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่าง ๆ

สิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตน เป็นของตน ที่ไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มี หาไม่ได้ในโลกนี้ เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็น ฟังสักแต่ว่าได้ฟัง รู้ สักแต่ว่าได้รู้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เพียงสักว่า ๆ ไม่หลงใหลพัวพันมัวเมา เมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่าง ๆ ปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่”

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อ ถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสีย ด้วยประการฉะนี้ เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวล ไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรม”

ใบไม้ในกำมือ
เรียบเรียงจาก “พระอานนท์พุทธอนุชา”
โดย อ.วศิน อินทสระ