ฟัง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ชื่อคอร์สว่า “คอร์ส ก-ฮ”

mukkanuka-understand-course-a-z

quote-2-2   ฟังคลิปเสียง   mp3   จากคอร์สปฏิบัติธรรม quote-2

ในคอร์สปฏิบัติธรรม ที่ชื่อคอร์สว่า “คอร์ส ก-ฮ
เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจที่ถูก นำสู่สัมมาทิฏฐิ
บรรยายเมื่อวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2557 สวนธรรมศรีปทุม
ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ดาวโหลดฟังที่นี่เลย
ตอนที่ 1 – ประเภทของบุคคลในโลก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-1.mp3

ตอนที่ 2 – เด็ก Marshmallow ราคะซ้อนราคะ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-2.mp3

ตอนที่ 3 – เทียนไขกับกระจกเงา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-3.mp3

ตอนที่ 4 – กฏแห่งกรรม กายนี้คือกรรมเก่า
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-4.mp3

ตอนที่ 5 – จิตสำนึก จิตไร้สำนึก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-5.mp3

ตอนที่ 6 – ขันธ์ การสั่งสมความเห็นผิด
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-6.mp3

ตอนที่ 7 – เราอยู่กับภาพลวงตา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-7.mp3

ตอนที่ 8 – สืบทอดพระศาสนา ๓ จังหวัดชายแดนใต้
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-8.mp3

ตอนที่ 9 – สารคดี อุบาสิกาใจพระ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-9.mp3

ตอนที่ 10 – ผู้อยู่ใกล้นิพพาน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-10.mp3

ตอนที่ 11 – การสืบเนื่องของขันธ์ห้า
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-11.mp3

ตอนที่ 12 – การปฏิบัติไม่ใช่เกมส์
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-12.mp3

ตอนที่ 13 – อนาถบิณฑิกเศรษฐี ๑
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-13.mp3

ตอนที่ 14 – อนาถบิณฑิกเศรษฐี ๒
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-14.mp3

ตอนที่ 15 – อริยมรรคมีองค์ ๘ (รายการ ๗ วัน ๗ กูรู)
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-15.mp3

ตอนที่ 16 – อริยมรรค ความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-16.mp3

ตอนที่ 17 – บอกบุญ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-17.mp3

ตอนที่ 18 – อนุสัย ๗
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-18.mp3

ตอนที่ 19 – ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-19.mp3

ตอนที่ 20 – ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-20.mp3

ตอนที่ 21 – ปฏิจจสมุปบาท ภาคฉีกหน้ากากรีเบคก้า
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-21.mp3

ตอนที่ 22 – อิสระที่แท้จริง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-22.mp3

ตอนที่ 23 – การใส่ข้อมูลที่บริสุทธิ์ลงในจิตไร้สำนึก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/12/makkanuka-a-z-23.mp3

ติดตามข่าวสารได้ที่ FB: ผู้เดินตามมรรค
https://www.facebook.com/groups/605097869545632/

ศึกษาข้อธรรมจากอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้ที่
https://dhammaway.wordpress.com/tag/อ-ประเสริฐ-อุทัยเฉลิม/

และเว็บไซต์ “สวนยินดี”
http://www.suanyindee.net/

Advertisements