(vdo และ mp3) ธัมมานุปัสสนา (อย่างละเอียด)

แนะนำธรรมบรรยายนี้ค่ะ
อ.สุภีร์ ทุมทอง ท่านอธิบายเรื่อง ธัมมานุปัสสนา เอาไว้ละเอียดมากๆ ซึ่ง ธัมมานุปัสสนา เป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน น่าฟังมากๆ ค่ะ

ธัมมานุปัสสนา ประกอบด้วยหัวข้อย่อยในการบรรยายดังนี้
๑) นิวรณ์ ๕
๒) อุปาทานขันธ์ ๕
๓) อายตนะภาายใน ๖ ภายนอก ๖
๔) โพชฌงค์ ๗
๕) อริยสัจ ๔
ธรรมบรรยายโดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
บรรยาย ณ อาคารเจริญธรรม บ้านจิตสบาย ( ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕) ในคลิปวีดีโอที่บรรยายวันนั้นจะแบ่งเป็น ๖ ช่วง

ฟังคลิปเสียง mp3 ได้ที่นี่
(คลิปเสียงนี้เรานำทั้ง ๖ ช่วงมาไว้ในคลิปเสียงเดียวแล้ว สำหรับดาวโหลดฟังเป็นความรู้นะคะ)

ในธรรมบรรยายนี้อาจมีคำศัพท์ทางธรรมะอยู่ด้วย หากคำไหนเราอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ เราสามารถค้นหาความหมายได้จาก พจนานุกรมพุทธศาสน์
ฟังคลิปเสียง mp3
คลิปเสียงนี้รวมทั้ง ๖ ช่วงมาไว้ในคลิปเสียงเดียวแล้วค่ะ
ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในการศึกษาธรรมะ และเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ (-/\-)

อ่านหนังสือธรรมะ pdf และฟังเสียงธรรม mp3 เพิ่มเติมจาก
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง