“มิจฉาทิฏฐิ” ความเห็นผิดที่มีกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล

mitchaditti-4
(^_^)  เราฟังแล้ว เนื้อหาดีมากๆค่ะ
แนะนำเลย
มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่ 1
หัวข้อที่บรรยายในตอนที่ ๑ นี้ค่ะ
– สักกายทิฏฐิ ๒๐
– มิจฉาทิฏฐิ ๑๐
– ลัทธิครูทั้ง ๖
     – ปูรณะ กัสสปะ
     – มักขลิ โคสาละ
     – อชิตะ โกสกัมพละ
     – ปกุธะ กัจจายนะ
     – นิคัณฐะ นาฏปุตตะ
     – สัญชยะ เพลัฏฐปุตตะ
มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่ 2
หัวข้อที่บรรยายในตอนที่ ๒ นี้ค่ะ
– ลัทธิครูทั้ง ๖ (ต่อ)
     – ปูรณะ กัสสปะ (ต่อ)
     – มักขลิ โคสาละ (ต่อ)
     – อชิตะ โกสกัมพละ (ต่อ)
     – ปกุธะ กัจจายนะ (ต่อ)
     – นิคัณฐะ นาฏปุตตะ (ต่อ)
     – สัญชยะ เพลัฏฐปุตตะ (ต่อ)
มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่ 3
หัวข้อที่บรรยายในตอนที่ ๓ นี้ค่ะ
– ลัทธิครูทั้ง ๖ (ต่อ)
     – ปกุธะ กัจจายนะ (ต่อ)
     – นิคัณฐะ นาฏปุตตะ (ต่อ)
     – สัญชยะ เพลัฏฐปุตตะ (ต่อ)
– ทิฏฐิคู่
     – ภว-วิภวทิฏฐิ
     – สัสสต-อุจเฉททิฏฐิ
     – อันตวา-อนันตวาทิฏฐิ
     – ปุพพันตานุ-อปรันตานุทิฏฐิ
มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่ 4
หัวข้อที่บรรยายในตอนที่ ๔ นี้ค่ะ
– ทิฏฐิคู่ (ต่อ)
     – อัตถิ-นัตถิทิฏฐิ
     – เอกัตต-ปุถุตตทิฏฐิ
     – ชีวสรีรเอกัตต-ชีวสรีรนานัตตทิฏฐิ
     – อัตตการ-ปรการทิฏฐิ
     – การกเวทกเอกัตต-การกเวทนกนานัตตทิฏฐิ
– ทิฏฐิ ๖๒
     – ปุพพันตกัปปิก ๑๘
          – สัสสตวาทะ ๔
          – เอกัจจสัสสตวาทะ ๔
          – อันตานันติกวาทะ ๔
          – อมราวิกเขปิกวาทะ ๔
          – อธิจจสมุปปันนวาทะ ๒
มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่ 5
หัวข้อที่บรรยายในตอนที่ ๕ นี้ค่ะ
– ทิฏฐิ ๖๒ (ต่อ)
     – ปุพพันตกัปปิก ๑๘
          – สัสสตวาทะ ๔ (ต่อ)
          – เอกัจจสัสสตวาทะ ๔ (ต่อ)
          – อันตานันติกวาทะ ๔ (ต่อ)
          – อมราวิกเขปิกวาทะ ๔ (ต่อ)
          – อธิจจสมุปปันนวาทะ ๒ (ต่อ)
     – อปรันตกัปปิก ๔๔
          – สัญญีวาทะ ๑๖
          – อสัญญีวาทะ ๘
          – เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘
          – อุจเฉทวาทะ ๗
          – ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕
มิจฉาทิฎฐิ ตอนที่ 6
หัวข้อที่บรรยายในตอนที่ ๖ นี้ค่ะ
– ทิฏฐิ ๖๒ (ต่อ)
     – อปรันตกัปปิก ๔๔ (ต่อ)
          – ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ (ต่อ)
– ทิฏฐิทั่วไป
     – อกิริยะเกี่ยวกับกรรม
     – สิ้นกรรมด้วยตบะ
     – กรรมกับอนัตตา
     – วิญญาณเป็นตัวท่องเที่ยว
     – สัญญาเกิดดับโดยไม่มีเหตุ
     – สัญญากับอัตตา
     – พระอรหันต์ตายแล้วสูญ
     – โทษของกามไม่มี
(^_^)  เนื้อหาดีมากๆค่ะ แนะนำๆ
จากธรรมบรรยายเรื่อง “มิจฉาทิฎฐิ”
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
โครงการบรรยายธรรม จัดโดย เบนซ์ทองหล่อ
(บรรยายวันที่ 26 เม.ย. 3 พ.ค. 23 พ.ค. 7 มิ.ย. 21 มิ.ย. และ 26 ก.ค. 2554)

ศึกษาธรรมะจาก อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อ่านหนังสือธรรมะ pdf
และฟังเสียงธรรม mp3
http://www.ajsupee.com