เพราะอยู่ที่เราเลือกเอง

หมอดูเขาทายมา เป็นจริงก็ได้ ไม่เป็นจริงก็ได้ แต่ถ้าเราเลือกใหม่ มีความตั้งใจใหม่ เราจะเปลี่ยนชีวิตเป็นแบบไหนก็ได้ มันอยู่ที่เราเลือก อยู่ที่เจตนาในใจเรา ชีวิตเรามันอยู่ในกำมือเราอยู่แล้ว แต่เดิมมันอยู่ในกำมือชาวบ้านเขา บางคนอยู่ในกำมือจอมปลวก อยู่ในกำมือของต้นไทร อยู่ในกำมือเจ้าแม่นั่นเจ้าพ่อนี่ อะไรเยอะแยะ ฝากชะตาชีวิตไว้กับดวงดาว ฝากไว้กับหมอดู ฝากไว้กับเวลาตกฟาก

ต่อมา เราถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี้ ฝากชะตาชีวิตไว้กับตัวเราเอง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราคือกรรมนั่นเอง เจตนาในการทำ การตัดสินใจทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิต การตัดสินใจ ตั้งใจในการทำ พูด คิด นี้เรียกว่ากรรมใหม่ ถามว่ากรรมเก่ามีผลไหม มี แต่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมใหม่ที่เราทำ พระพุทธเจ้าท่านเน้นไปที่การทำกรรมใหม่

โลกมนุษย์เรานี้เป็นเหมือนกับชุมทาง เคยเห็นชุมทางรถไฟไหม จะแยกไปทางไหนก็ได้ ถ้าอยากเป็นเปรตก็ไม่ต้องทำอะไร ไม่พัฒนาตัวเองเลย อยู่เฉยๆมันก็ได้เป็น เลือกเป็นมนุษย์อย่างเดิมก็ได้ ให้มีเจตนาในการรักษาศีลไว้ ให้มีหิริโอตัปปะ อย่าไปทำผิดศีล ให้มีความละอาย มีความเกรงกลัวต่อบาป ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น จิตใจดีงาม รู้จักเสียสละแบ่งปัน ให้ทาน รู้จักทำใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆในโลก มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย ก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ทำจิตให้สงบ ได้ฌานไม่เสื่อมก็ไปเกิดพรหมโลก นอกจากนั้นยังสามารถฝึกฝนตนเองให้เหนือโลกก็ได้

โลกมนุษย์เป็นชุมทางให้เราเลือก กฎแห่งกรรมนั่นเองเป็นตัวที่ทำให้เราเลือกได้ เลือกโดยเจตนาในใจเราเอง

อ.สุภีร์ ทุมทอง
จากหนังสือ วิถีแห่งพุทธะ pdf

อ่านหนังสือธรรมะ pdf
และฟังเสียงธรรม mp3 เพิ่มเติมจาก
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง