(การ์ดเตือนใจ) …พระพุทธเจ้า…อยู่ที่นี่…

buddha-is-here-and-now-2-750px
ดาวโหลดดูภาพขนาดใหญ่

เอา… ก า ล เ ว ล า …ที่เป็นสิ่งสมมุติออก…

เอา… ร ะ ย ะ ท า ง …ที่เป็นสิ่งสมมุติออก…

“พุทธะอยู่ที่นี่ พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้”

ใน ตั ว คุ ณ …