อ่านเรื่องการพัฒนาอินทรียสังวร

เล่มนี้น่าอ่านมากเลยค่ะ เป็นวิทยานิพนธ์ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง เรื่อง “การพัฒนาอินทรียสังวร”

20130930_195950-600px-2

เนื้อหาข้างในอัดแน่น มีประโยชน์มากๆ เราลองอ่านแล้ว นี้เราดึงนำเอา “สารบัญ” มาให้ดูนะคะ กับนำ “บทคัดย่อ (Abstract)” มาให้ลองอ่านกันค่ะ

เผื่อท่านใดสนใจ ลองดูตามนี้นะคะ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ๑๖
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ๑๘
บทที่ ๑ บทนำ ๒๒
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๒๓
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๒๕
๑.๓ คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ๒๖
๑.๔ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒๗
๑.๕ ขอบเขตของการวิจัย ๓๔
๑.๖ วิธีดำเนินการวิจัย ๓๔
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓๔
spacer
บทที่ ๒ ความหมายและความสำคัญ
ของอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓๖
๒.๑ ความหมายของอินทรียสังวร ๓๗
๒.๑.๑ ความหมายของคำว่า อินทรีย์
ตามรูปศัพท์บาลีและพระพุทธพจน์ ๓๗
๒.๑.๒ ความหมายของคำว่า สังวร
ตามรูปศัพท์บาลีและพระพุทธพจน์ ๔๗
๒.๑.๓ ความหมายจากคัมภีร์อรรถกถา ๖๓
๒.๑.๔ ความหมายจากนักปราชญ์ต่างๆ ๗๑
๒.๒ ความสำคัญของอินทรียสังวร ๘๒
๒.๒.๑ ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ๘๓
๒.๒.๒ ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น ๑๐๗
๒.๒.๓ ประโยชน์ของการมีอินทรียสังวร ๑๑๘
๒.๒.๓.๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๑๘
๒.๒.๓.๒ สำหรับพระภิกษุสามเณรและบรรพชิต ๑๒๕
๒.๒.๔ โทษของการขาดอินทรียสังวร ๑๓๓
๒.๒.๔.๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๓๓
๒.๒.๔.๒ สำหรับพระภิกษุสามเณรและบรรพชิต ๑๓๕
๒.๒.๔.๓ การเกิดในอบายภูมิ ๑๔๔
บทที่ ๓ วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง ๑๕๐
๓.๑ กระบวนการทำงานของอินทรียสังวร ๑๕๑
๓.๑.๑ กระบวนการรับรู้อารมณ์ทางทวาร ๖ ๑๕๑
๓.๑.๒ การปฏิบัติอินทรียสังวร ๑๖๒
๓.๑.๒.๑ อินทรียสังวรอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย ๑๖๒
๓.๑.๒.๒ อินทรียสังวรของพระเสขะและพระอเสขะ ๑๖๗
๓.๑.๒.๓ องค์ธรรมหลักที่ใช้ในการปฏิบัติ ๑๖๙
๓.๑.๒.๔ อุบายและวิธีประกอบการฝึกอินทรียสังวร ๑๗๙
(๑) การปฏิบัติกรรมฐาน ๑๘๐
(๒) ไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะ ๑๘๘
(๓) เลือกอารมณ์ ๑๘๙
(๔) หลบหลีกอารมณ์ ๑๙๓
(๕) เผชิญหน้าอย่างมีสติ ๑๙๔
(๖) เผชิญหน้าเอาชนะอารมณ์ ๑๙๖
(๗) ปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัด ๑๙๘
(๘) โยนิโสมนสิการ ๒๐๑
(๙) ปิดทวาร ๒๐๒
(๑๐) สักแต่ว่ารู้ ๒๐๓
(๑๑) การตักเตือนตนเอง ๒๐๔
(๑๒) การทำกติกาบางอย่าง ๒๐๖
๓.๑.๓ ตัวอย่างการปฏิบัติอินทรียสังวรในคัมภีร์ ๒๐๘
๓.๑.๓.๑ บุคคลผู้ที่มีอินทรียสังวร ๒๐๙
๓.๑.๓.๒ บุคคลผู้ที่ไม่มีอินทรียสังวร ๒๑๓
๓.๒ อินทรียสังวรกับหลักธรรมเกี่ยวข้อง ๒๑๖
๓.๒.๑ อินทรียสังวรกับไตรสิกขา ๒๑๗
๓.๒.๒ อินทรียสังวรกับกระบวนการปฏิจจสมุปบาท ๒๒๐
๓.๒.๓ อินทรียสังวรกับสติปัฏฐาน ๒๒๗
๓.๒.๔ อินทรียสังวรกับลำดับการปฏิบัติธรรมตามพระบาลี ๒๓๒
๓.๒.๕ อินทรียสังวรในหมวดธรรมอื่นๆ ๒๓๔
บทที่ ๔ วิธีนำแนวปฏิบัติ
และประยุกต์หลักอินทรียสังวรในสังคมไทยปัจจุบัน ๒๓๖
๔.๑ ปัญหาของการขาดอินทรียสังวร ๒๓๗
๔.๑.๑ ทำให้มีกองทุกข์เกิดวนเวียนไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ๒๓๙
๔.๑.๒ ทำให้เกิดความลำบากในการแสวงหากามคุณ ๒๔๐
๔.๑.๓ มีมากก็ยิ่งทุกข์มากและมีปัญหาสลับซับซ้อนตามมามาก ๒๔๑
๔.๑.๔ เกิดการแบ่งแยกและเห็นคนอื่นเป็นฝ่ายตรงข้าม ๒๔๓
๔.๑.๕ ไม่เกิดการศึกษาและแก้ปัญหาไม่ได้จริง ๒๔๔
๔.๒ สาเหตุของการขาดอินทรียสังวร ๒๔๘
๔.๒.๑ ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง ๒๔๘
๔.๒.๒ ไม่รู้จักความสุขอย่างแท้จริง ๒๕๑
๔.๒.๓ ไม่ได้รับการพัฒนาจิต ๒๕๓
๔.๒.๔ ไม่มีหลักให้จิตยึด ๒๕๕
๔.๒.๕ การศึกษาที่มุ่งเน้นผิดทาง ๒๕๗
๔.๒.๖ สังคมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม ๒๖๐
๔.๓ ผลกระทบของการขาดอิทรียสังวร ๒๖๖
๔.๔ แนวทางการพัฒนาอินทรียสังวร ๒๗๓
๔.๔.๑ การฝึกอินทรียสังวรทางทวารทั้ง ๖ ๒๗๓
(๑) ทางตา ๒๗๔
(๒) ทางหู ๒๗๖
(๓) ทางจมูก ๒๗๗
(๔) ทางลิ้น ๒๗๗
(๕) ทางกาย ๒๗๘
(๖) ทางใจ ๒๗๙
๔.๔.๒ การฝึกเพื่อเตรียมพัฒนาอินทรียสังวร ๒๘๐
(๑) ฟังผู้รู้จริงให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง ๒๘๑
(๒) สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทำให้พัฒนาถูกทาง ๒๘๓
(๓) ให้รู้จักความสุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว ๒๘๘
(๔) ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิต ๒๙๑
(๕) ให้การศึกษาที่ถูกต้อง ๒๙๓
(๖) ความเคยชินในแง่ดี ๒๙๗
(๗) ส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคมที่ดีงาม ๓๐๐
spacer
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ๓๐๔
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๓๐๕
๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๓๒๑
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ๓๒๒
เชิงอรรถ ๓๒๘
บรรณานุกรม ๓๔๒
ประวัติผู้วิจัย ๓๔๘
บทคัดย่อ (Abstract)
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาความหมายและความสำคัญของอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง (๓) เพื่อนำเสนอวิธีปฏิบัติและประยุกต์หลักอินทรียสังวรในสังคมไทยปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่า อินทรียสังวร หมายถึง การปิดกั้น การห้าม การป้องกัน การระมัดระวังไม่ให้จิตถูกฉุดดึงออกไปสนใจอารมณ์อันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศล และยังหมายถึงการคุ้มครองรักษาจิตให้อยู่กับหลักอันมั่นคงไว้ ทำให้จิตรอดพ้นจากการถูกครอบงำด้วยกิเลสต่างๆ เมื่อมีการรับรู้อารมณ์ หรือเรียกว่า ความคุ้มครองทวาร
อินทรียสังวรนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้มีการฝึกจิต ทำให้เป็นผู้มีศีลดีทำให้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และมีความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น โดยเป็นหมวดธรรมในภาคปฏิบัติ เป็นเหตุทำให้สุจริต ๓ สมบูรณ์ เกิดสมาธิ เกิดปัญญา จนถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้
อินทรียสังวรมีประโยชน์ ทำให้ได้รับความสุขอันประณีตปราศจากกิเลสรบกวน และเป็นประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติในธรรมวินัย สำหรับพระภิกษุสามเณรก็มีประโยชน์มาก ทำให้สามารถอยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้นาน เป็นเหตุให้เจริญงอกงามในธรรมวินัย มีคุณธรรมต่างๆ เป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยม หากขาดอินทรียสังวรแล้ว จะนำความทุกข์มาให้มากมาย และมีอกุศลวิตกเข้ามารบกวนมากจนอยู่ไม่เป็นสุข สำหรับพระภิกษุก็ทำให้กลายเป็นผู้มัวเมาในกามคุณ ๕ เป็นเหตุให้ต้องลาสิกขาไป เสื่อมจากประโยชน์ที่มุ่งหมายจากการบวช เมื่อตายไปก็เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิได้
วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรอันยอดเยี่ยมในพระธรรมวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด คือ มีปัญญาเห็นความจริงของสังขารทั้งปวง เรียกว่าอินทรียภาวนา องค์ธรรมหลักที่ใช้ในการฝึกหัด คือ มีสติ มีความรู้ตัว ไม่หลงลืม เตรียมพร้อมอยู่เสมอ อุบายวิธีในการฝึกให้มีอินทรียสังวร เช่น การปฏิบัติกรรมฐาน การไม่ยึดถือนิมิตและอนุพยัญชนะ เลือกอารมณ์ หลบหลีกอารมณ์ เผชิญหน้าอย่างมีสติ การปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด และโยนิโสมนสิการ เป็นต้น อินทรียสังวรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอื่นๆ เช่น ไตรสิกขา ปฏิจจสมุปบาท และสติปัฏฐาน เป็นต้น
แนวทางในการนำหลักอินทรียสังวรมาประยุกต์ในสังคมไทย คือ ให้ใช้ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจอย่างถูกต้อง มีความสำรวมระวังทางทวารทั้ง ๖ ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ รู้จักบังคับควบคุมตนเอง ไม่ทำตามความอยากและกิเลสต่างๆ เริ่มต้นด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ รู้จักความจริงและวิธีปฏิบัติต่อความจริงตามหลักอริยสัจ รู้จักสุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว ส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิต และให้การศึกษาที่ถูกต้อง
อ่านหนังสือ ดาวโหลด pdf ที่นี่เลยค่ะ (จะได้พิมพ์ลงกระดาษอ่านเองได้ด้วย)
(-/\-) ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมค่ะ
ดาวโหลด pdf คลิกที่นี่
เพิ่มเติมค่ะ
ท่านใดถนัดแบบดูวีดีโอหรือแบบฟัง mp3 ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ไม่ใช่หนังสือเล่มนี้นะคะ เพียงแต่เราเห็นว่าหัวข้อเดียวกันและอาจารย์ผู้บรรยายท่านเดียวกัน จึงนำมาเชื่อมโยงให้ค่ะ ^___^ เผื่อท่านใดถนัดแบบดูหรือแบบฟัง จะได้เรียนได้ด้วย คลิกที่นี่นะคะ

ศึกษาธรรมะฟังคลิปเสียง mp3 หรืออ่านหนังสือจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง http://www.ajsupee.com/