พระไตรปิฎก หลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เขียนอธิบายที่มาที่ไป
ความเป็นมาพระไตรปิฏกไว้ดีมากๆเลย
1361284264-4-o

ท่านอธิบายให้เราได้รู้ว่า
มีหลายอย่างหลายเรื่องมาก ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
เราอาจไม่ทันได้มองเห็นมุมนี้มาก่อน

ก็ได้มารู้จากการอ่านเล่มนี้นี่ละ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/07/the-pali-canon.pdf

แถมอันนี้ให้ด้วยค่ะ

อันนี้เป็น mp3 บทสนทนา
ที่มีพระถามท่านพระพรหมคุณาภรณ์
เกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฏก
ลองฟังแล้ว มีหลายแง่มุมน่าสนใจมากเลย

พระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/07/pali-canon-1.mp3

พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 1
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/07/pali-canon-2.mp3

พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 2
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/07/pali-canon-3.mp3

พอฟังแล้วได้ความรู้มากมายจริงๆ (-/\-)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ผู้เป็นปราชญ์เอกแห่งกรุงรัตนโกสิน
ผู้เขียนหนังสือ “พุทธธรรม” อันลือลั่น

ศึกษางานของท่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ วัดญาณเวศกวัน ค่ะ
http://www.watnyanaves.net/th/home

Advertisements