(การ์ดคำสอน) พ้นจากยึดถือและการปล่อยละ

ผู้ใดมีสิ่งที่ยึดถือไว้ ผู้นั้นก็มีสิ่งที่จะต้องปล่อยละ
ผู้ใดมีสิ่งที่จะต้องปล่อยละ ผู้นั้นก็มีสิ่งที่ยึดถือไว้
พระอรหันต์ล่วงพ้นการยึดถือและการปล่อยละไปแล้ว”

ขุ.ม ๒๙/๑๐๗/๙๗
“พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย)” หน้า ๑๐๔

Advertisements