มาน้อมถวายปัจจัยไทยธรรม ลพ.ปราโมทย์ กันคะ


ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เครื่องปัจจัยไทยธรรม
และสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
แด่พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับ เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
และครอบครัว ตราบสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

~~~

Advertisements