อุทิศส่วนกุศล บุญเราจะลดลงหรือไม่ – อ้างอิงจากพระสูตร

มาดูเฉลยกัน
การอุทิศส่วนกุศล บุญของเราจะลดลงหรือไม่
โดยอ้างอิงจากพระสูตร

“…เราจะเปรียบให้ท่านฟัง
ประทีปในเรือนหลังหนึ่ง
ในบ้าน ๑๐๐ ตระกูล พึงลุกโพลงขึ้น
เรือนอื่นเอาตะเกียงของตนมาต่อไฟไป
แสงสว่างของประทีปดวงเดิม ยังมีอยู่หรือไม่

พระปัจเจกพุทธเจ้าว่า
ฉันนั้นนั่นแล ท่านผู้เป็นบัณฑิต
เมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่คนอื่น
ให้แก่คนไปเท่าใด บุญเท่านั้นย่อมเจริญ
ส่วนหนึ่งเป็นของท่าน ส่วนหนึ่งเป็นของเขา
บุญก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังนี้…”

เรียบเรียงจาก
อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
ภิกขุวรรคที่ ๒๕ เรื่อง “เรื่องสุมนสามเณร”
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=35&p=12
ภาพจาก http://www.watmaheyong.org
Advertisements