พระโพธิสัตว์ คือ… โดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…พระโพธิสัตว์ ก็คือ ผู้ที่ปรารถนาจะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ก็คือ บุคคลที่ตรัสรู้ หรือบรรลุธรรมด้วยตนเอง แล้วสามารถที่จะสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามได้ ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้า คือ บุคคลที่ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองแต่ไม่สามรถสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้

พระโพธิสัตว์ที่กำลังเพียรสร้างบารมีนี้ยังเป็นปุถุชน อยู่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่ง พระโพธิสัตว์มี ๒ ประเภท คือ

๑. อนิตยโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอน อาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจล้มเลิกความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ ขอบรรลุธรรมแค่เป็นสาวก คืออาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรม พ้นจากทุกข์ไปได้เลย ไม่สร้างบารมีต่อ ยังสามารถละความปรารถนาหรือเปลี่ยนใจได้

๒. นิยตโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้แน่นอน ต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว คือเปลี่ยนไม่ได้ต้องสร้างบารมีต่อ ได้แก่ บุคคลที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอน เพราะคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าไม่มีการผิดเพี้ยนเป็นอื่น

ตัวอย่างเช่น “พระสมณโคดม” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ก็ทรงได้รับคำพยากรณ์จาก “พระทีปังกร” พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ท่านจะมีความปรารถนาอยู่ในใจว่า ขอพระองค์ได้ตรัสรู้เพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ออกจากกองทุกข์ ท่านตั้งความปรารถนาในใจเช่นนี้อยู่นานถึง ๗ อสงไขย เวียนว่ายอยู่เช่นนี้จนบารมีแก่กล้าขึ้น พระองค์ก็จะทรงเปล่งออกมาเป็นวาจาว่า “หากเราพ้นทุกข์ ก็ขอให้ได้ช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากทุกข์ด้วย” อีก ๙ อสงไขย

หลังจากนั้น พระองค์ทรงได้พบกับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รับคำพยากรณ์แล้วก็ต้องสร้างบารมีต่ออีก ๔ อสงไขย ในจำนวนของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีหนักมาทางปัญญา คือ ประเภทปัญญาธิกะ จะใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีสั้นกว่าประเภทศรัทธาธิกะ (๘ อสงไขย) และประเภทวิริยาธิกะ (๑๖ อสงไขย)

รวมแล้วพระสมณโคดมสัมพุทธเจ้าต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีนาน ๒๐ อสงไขย แสนกัปป์…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
(เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042)
Advertisements