ศีลบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…สุเมธดาบสได้พิจารณาต่อไป
ถึงบารมีข้อที่ ๒ คือ ศีลบารมี
ท่านอุปมาศีลดั่งจามรีคือ
จามรีจะเป็นสัตว์ที่รักขนหางของมันมาก
มันยอมที่จะตายได้แต่ไม่ยอมให้ขนของมันหลุด
ท่านได้ปรารภขึ้นกับตนเองว่า
เราจะรักษาศีลของตนดุจดั่ง
จามรีที่รักษาขนหางของมัน
ซึ่งก็คือ “จตุปาริสุทธิศีล” มี ๔ ประการ ดังนี้

๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล
คือ การสำรวมในศีล
ศีลของพระมี ๒๒๗ ข้อ
ศีลของเณรมี ๑๐ ข้อ
ศีลของอุบาสกอุบาสิกามี ๘ ข้อ
ศีลสำหรับฆราวาสมี ๕ ข้อ

๒. อินทรียสังวรศีล
คือ การสำรวมอินทรีย์ ๖
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้บาปเกิดขึ้น

๓. อาชีวปาริสุทธิศีล
คือ การเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม
มีการแสวงหาปัจจัย ๔ คือ
อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
ให้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์

๔. ปัจจัยยสันนิสิตศีล
คือ การพิจารณาปัจจัย ๔ ก่อนบริโภค…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
Advertisements