วิริยบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…บารมีข้อที่ ๕ คือ วิริยบารมี
ความเพียรนี้ท่านอุปมาดั่งราชสีห์ที่มีความเพียร
ไม่ย่อหย่อนในอิริยาบททั้งการยืน เดิน นั่ง นอน
ราชสีห์จะประคองใจรักษาท่าทางอยู่เสมอ
นอนท่าใด ตื่นมาก็จะอยู่ในท่านั้น
พระองค์ปรารภจะตั้งความเพียรไว้ให้มั่นคงในภพทั้งปวง
ดุจราชสีห์ที่มีความเพียรจักบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้

“วิริเยนะ ทุกขมัจเจติ คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
Advertisements