ไตรลักษณ์ของจิต – พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“…นี่ฝึกไปอย่างนี้ ง่ายๆ เราก็จะได้เห็นความจริง
ว่าจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นี่คือ “ไม่เที่ยง” นะ

จิตนั้นทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้
เช่นสุขก็สุขไม่นานนะ ทุกข์ก็ทุกข์ได้ชั่วคราว
เนี่ยเรียกว่ามันเป็น “ทุกขัง”
มันทนอยู่ไม่ได้ มันถูกบีบคั้นตลอดเวลา

จิตนี้นะ เราสั่งมันไม่ได้ มันจะสุข มันจะทุกข์
มันจะดี จะชั่ว เราสั่งมันไม่ได้ นี่เรียกว่า “อนัตตา”

เราดูของจริงนะ เราจะเห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดูในกาย ดูในจิตนะ…”

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เนื้อหาตัดทอนมาจากบทความเรื่อง “ข้อแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับคนปฏิบัติไม่เป็น”
อ่านเต็มๆได้ที่นี่ http://www.dhammada.net/2010/12/05/5864/
Advertisements