ความต่างของผู้สิ้นกิเลสตัณหา – พุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ - ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

“…ขอกระโดดข้ามไปกล่าวถึงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสตัณหา แต่ท่านก็ยังทำอะไรๆได้ ยังเป็นอะไรๆได้

แม้ว่าคนธรรมดาทั่วไป มองแล้วจะรู้สึกว่าท่านก็ทำอะไร หรือเป็นอะไร. ท่านก็ยังทำงานมาก ไม่น้อยกว่าพวกเราซึ่งยังมีกิเลสตัณหา. แต่ท่านทำด้วยอำนาจของอะไร เหมือนกับพวเราที่ทำด้วยอำนาจของกิเลส ตัณหา อยากได้เป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่

คำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั้นคือ ท่านเหล่านั้นทำด้วยอำนาจของปัญญา คือความรู้ที่แจ่มแจ้งถึงที่สุด ว่าอะไรเป็นอะไร.

การกระทำของท่านไม่มีตัณหาเป็นมูล แต่มีปัญญาเป็นมูล เพราะฉะนั้นจึงผิดแผกแตกต่างจากพวกเรา ซึ่งอะไรๆก็กระทำด้วยตัณหาอย่างตรงกันข้ามทีเดียว.

ผิดแผกกันตรงที่ว่า ผลที่เกิดขึ้นนั้น พวกเราเป็นทุกข์กันตลอดเวลา ส่วนท่านเหล่านั้นไม่มีความทุกข์เลย. ท่านเหล่านั้นไม่อยากได้อะไร ไม่อยากเอาอะไร

ผลนั้นก็ไปได้กับคนอื่น แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่น, เป็นความพ้นทุกข์ของคนทั้งหลายเหล่าอื่น ด้วยความเมตตาของท่านดังนี้เป็นต้น…”

จากหนังสือ “คู่มือมนุษย์” (หน้า 48-49)
พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

หนังสือที่ได้รับความนิยมจากชาวพุทธจำนวนมาก มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาด้วยกัน อาทิ สิงคโปร์ อเมริกา จีน และอีกหลากหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่ได้มีการจัดพิมพ์ออกมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว