ทุกข์เกิดต่อเมื่อมีอุปทาน – พระอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ

“…ความทุกข์เกิดต่อเมื่อมีอุปทาน
เมื่อมีอุปทานจึงจะเป็นตัวทุกข์ที่เป็นตัณหา
ถ้าไม่ถึงนี่ยังไม่ใช่ตัวความทุกข์ที่แท้จริง
ขอให้เข้าใจว่าความรู้สึกเจ็บปวด
ถ้ายังไม่มีอุปทานไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริง
เราถูกกระทำให้เจ็บปวด
เพราะมันเป็นเพียงการกระทำ
เจ็บที่ฟันตามธรรมชาติ
ก็เป็นเพียงความรู้สึกเจ็บปวดที่ฟัน
ต่อมื่อใดอุปทานมีขึ้น
ก็เป็นเจ็บปวดของกู กูเจ็บปวด กูจะตาย

ความทุกข์อันนี้ที่เล็กนิดเดียว
จะขยายออกเป็นความทุกข์มหาศาล
ความทุกข์ที่รู้สึกตามธรรมชาติ
ของระบประสาทไม่มีปัญหาอะไร
แต่พอเอามาเป็นตัวกูของกู
เป็นความทุกข์มหาศาล เป็นบ้าแล้ว
ตายเพราะความกลัวบ้าง
ความทุกข์ที่แท้จริงมาจากอุปทาน…”

เนื้อหาข้อความจากหนังสือ

“อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่” (หน้า 69-70)

ของพระอาจารย์ พุทธทาส อินทปัญโญ

อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่

Advertisements