ทุกข์เกิดต่อเมื่อมีอุปทาน – พระอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ

“…ความทุกข์เกิดต่อเมื่อมีอุปทาน เมื่อมีอุปทานจึงจะเป็นตัวทุกข์ที่เป็นตัณหา ถ้าไม่ถึงนี่ยังไม่ใช่ตัวความทุกข์ที่แท้จริง ขอให้เข้าใจว่าความรู้สึกเจ็บปวด ถ้ายังไม่มีอุปทานไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริง เราถูกกระทำให้เจ็บปวด เพราะมันเป็นเพียงการกระทำ เจ็บที่ฟันตามธรรมชาติก็เป็นเพียงความรู้สึกเจ็บปวดที่ฟัน ต่อมื่อใดอุปทานมีขึ้นก็เป็นเจ็บปวดของกู กูเจ็บปวด กูจะตาย

ความทุกข์อันนี้ที่เล็กนิดเดียวจะขยายออกเป็นความทุกข์มหาศาล ความทุกข์ที่รู้สึกตามธรรมชาติของระบประสาทไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเอามาเป็นตัวกูของกูเป็นความทุกข์มหาศาล เป็นบ้าแล้ว ตายเพราะความกลัวบ้าง ความทุกข์ที่แท้จริงมาจากอุปทาน…”

เนื้อหาข้อความจากหนังสือ

“อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่”
(หน้า 69-70)

พระอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ

อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่