สัญญา อุปทาน ทุกข์ในขันธ์5 – หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่

“…ขอให้พยามรู้จักสัญญาไว้
ในความหมายของคำว่า อุปทาน (attachment)
มันมีความหมายคล้ายๆกัน

สัญญาว่าสวย หรือไม่สวย
น่ารัก หรือไม่น่ารัก
หรือไม่แน่ว่าน่ารัก หรือไม่น่ารัก
แล้วมันก็สัญญาว่าพอใจ หรือไม่พอใจ
เป็นสุข เป็นทุกข์

สัญญาว่าผู้หญิงบ้าง ผู้ชายบ้าง
สัญญาว่าสามีของเรา ภรรยาของเรา
ลูกหลานของเรา ทรัพย์สมบัติของเรา
เกียรติยศชื่อเสียงของเรา
นี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญา

แม้แต่สัญญาว่านี้เป็นแผ่นดิน นี้แผ่นฟ้า
นี้อันนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาที่มีมาตามลำดับๆ
กว้างขวางมากแหละสัญญา

แล้วมันก็โง่ทั้งนั้นแหละ
คือมันไม่ควรไปสัญญาว่าอย่างนี้
แล้วมันก็ไปสัญญาว่าอย่างนี้ แล้วมันก็เป็นข้าศึก
คือไม่ได้ตามที่สัญญาตามที่มั่นหมาย
มันก็กัดเอาๆ นี้สัญญาก็เป็นความบ้า
หรือเป็นความทุกข์ในความหมายที่ ๓ ของขันธ์ทั้ง ๕ …”

เนื้อหาข้อความจากหนังสือ

“อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่” (หน้า 43-44)

ของพระอาจารย์ พุทธทาส อินทปัญโญ

Advertisements