คลังภาพ

มีแต่ความเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่ง – ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ - ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

“…ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร
มีแต่สิ่งที่เกิดงอกงามออกมาจากเหตุ
และงอกงามเจริญต่อไปโดยอำนาจของเหตุ
และจะดับไปเพราะความสิ้นสุดของตัวเหตุ.

คำว่าเหตุในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีอำนาจปรุงแต่ง
ซึ่งเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัย ก็ได้.
สิ่งหนึ่งๆ ก็เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งอื่นๆสืบต่อกันไป
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้
หรือปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้
ล้วนแต่เป็นผลิตผลของสิ่งที่เป็นเหตุ
ไม่มีตัวมันเองที่เป็นของอิสระตายตัว
เป็นแต่ความเลื่อนไหลไป
ในฐานะเป็นผลของสิ่งที่เป็นเหตุที่ปรุงทยอยกันมาไม่หยุด.

เพราะอำนาจของธรรมชาติมีลักษณะปรุงไม่หยุดยั้ง
สิ่งต่างๆจึงปรุงแต่งกันไม่หยุด
และเปลี่ยนแปลงกันไม่หยุด
พุทธศาสนาจึงบอกให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตน
มีแต่ความที่เหตุปัจจุบันปรุงแต่งกันไป
และเป็นความทุกข์รวมอยู่ในนั้นด้วย
เพราะไม่มีอิสระในตัวเอง ต้องเป็นไปตามอำนาจของเหตุ;

จะไม่มีความทุกข์ ก็ต่อเมื่อหยุดหรือดับ.
จะหยุดหรือดับ ก็ต่อเมื่อดับเหตุ
ทำเหตุนั้นให้หยุดให้ดับ ไม่ให้มีการปรุงสืบไป.

ข้อนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างลึกซึ้ง
อย่างสุดความสามารถที่คนเรา
หรือว่าผู้มีสติปัญญาตามธรมดาจะบอกได้
นับว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาจริงๆ…”

จากหนังสือ “คู่มือมนุษย์” ของ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ (ที่หน้า 17)

หนังสือที่ได้รับความนิยมจากชาวพุทธจำนวนมาก
มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาด้วยกัน อาทิ
สิงคโปร์ อเมริกา จีน และอีกหลากหลายภาษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย
ที่ได้มีการจัดพิมพ์ออกมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว

Advertisements