คลังภาพ

มีแต่ความเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่ง – ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์ - ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ“…ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร มีแต่สิ่งที่เกิดงอกงามออกมาจากเหตุ และงอกงามเจริญต่อไปโดยอำนาจของเหตุ และจะดับไปเพราะความสิ้นสุดของตัวเหตุ.

คำว่าเหตุในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีอำนาจปรุงแต่ง ซึ่งเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัย ก็ได้. สิ่งหนึ่งๆ ก็เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งอื่นๆสืบต่อกันไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ หรือปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ ล้วนแต่เป็นผลิตผลของสิ่งที่เป็นเหตุ ไม่มีตัวมันเองที่เป็นของอิสระตายตัว เป็นแต่ความเลื่อนไหลไป ในฐานะเป็นผลของสิ่งที่เป็นเหตุที่ปรุงทยอยกันมาไม่หยุด.

เพราะอำนาจของธรรมชาติมีลักษณะปรุงไม่หยุดยั้ง สิ่งต่างๆจึงปรุงแต่งกันไม่หยุด และเปลี่ยนแปลงกันไม่หยุด พุทธศาสนาจึงบอกให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตน มีแต่ความที่เหตุปัจจุบันปรุงแต่งกันไป และเป็นความทุกข์รวมอยู่ในนั้นด้วย เพราะไม่มีอิสระในตัวเอง ต้องเป็นไปตามอำนาจของเหตุ;

จะไม่มีความทุกข์ ก็ต่อเมื่อหยุดหรือดับ. จะหยุดหรือดับ ก็ต่อเมื่อดับเหตุ ทำเหตุนั้นให้หยุดให้ดับ ไม่ให้มีการปรุงสืบไป.

ข้อนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างลึกซึ้ง อย่างสุดความสามารถที่คนเรา หรือว่าผู้มีสติปัญญาตามธรมดาจะบอกได้ นับว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาจริงๆ…”

จากหนังสือ “คู่มือมนุษย์” (หน้า 17)
ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

หนังสือที่ได้รับความนิยมจากชาวพุทธจำนวนมาก มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาด้วยกัน อาทิ สิงคโปร์ อเมริกา จีน และอีกหลากหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่ได้มีการจัดพิมพ์ออกมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว