คลังภาพ

การผูกพันตัวอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจัง – ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

“…การที่ต้องผูกพันตัวอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจัง
การผูกพันตนอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังมันลำบาก มันเป็นทุกข์
การที่มันเป็นอนิจจังและทุกขังอย่างที่บังคับไม่ได้นั่นแหละ
คือ ความไม่เป็นตัวตนของตนเอง คือเป็นอนัตตา…”
เนื้อหาข้อความจากหนังสือ

“ปฏิจจสมุปบาทกับอานาปานสติ” (หน้า 15-16)

ของพระอาจารย์ พุทธทาส อินทปัญโญ

ปฏิจจสมุปบาทกับอานาปานสติ - พระอาจารย์พุทธทาส

Advertisements