คลังภาพ

พระพุทธศาสนา อยู่ที่นี่ ตรงนี้ เราคือส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่กำลังดำรงอยู่

 

“…ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม เราเลยได้พระพุทธเจ้าเป็น ๒ องค์

พระองค์บุคคล มีประสูติ ตรัสรู้ นิพพาน แล้วซ้ำๆซากๆ นับกันไม่ถูกว่ากี่องค์ แต่พระองค์จริงพระองค์เดียวตลอดกาลนิรันดร ไม่ประสูติ ไม่ตรัสรู้ ไม่นิพพาน ไม่อะไรหมด เป็นกฏตายตัวอยู่อย่างนี้ว่า อาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้น อาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ทุกข์ดับลงไป

เห็นพระพุทธเจ้าที่ไหน เห็นในทุกสิ่งในจักรวาล เห็นทุกสิ่งรอบตัวเรา เห็นจากทุกสิ่งภายในตัวเรา อาการ ๓๒ ธาตุทั้ง ๔ ขันธ์ อายตนะ อะไรก็มีอาการแห่งปฏิจสมุปบาทอยู่ทั้งนั้น

เพราะฉะนั้นเราเห็นพระพุทธเจ้าได้ภายในตัวเรา คืออาการที่อาศัยปัจจัยแล้วทุกข์เกิดขึ้น อาศัยปัจจัยแล้วทุกข์ดับไป นี้คือองค์พระพุทธเจ้าองค์ธรรม

แต่ไม่เห็นเพราะมีอะไรบังเสีย ก็คือม่านแห่งความโง่ของเรา คืออวิชชา…”

เนื้อหาข้อความจากหนังสือ

“ปฏิจจสมุปบาทกับอานาปานสติ” (หน้า 58)

ของพระอาจารย์ พุทธทาส อินทปัญโญ

ปฏิจจสมุปบาทกับอานาปานสติ - พระอาจารย์พุทธทาส