คลังภาพ

ความสุขคือทุกข์ – พุทธทาส อินทปัญโญ

“…สัตว์ที่มีความรู้สึกว่ามีตัว, ยังต้องการอะไรอยู่นั้น เขาจะได้เห็นแต่ความทุกข์เท่านั้นที่มีมาและสิ้นไป : แต่เขาเข้าใจผิดหลงเอาความทุกข์ประเภทหนึ่ง คือประเภทที่มีอะไรเคลือบย้อมไว้ อย่างที่ตรงกับความต้องการของกิเลสนั้นมาเป็นสุข, และเลยยึดถือเอาหลักอันนี้ขึ้นยืนยัน คือต้องให้มีสุขเป็นของคู่กับทุกข์ไว้เสมอ;

แม้เขาจะมองเห็นสุขบางอย่าง ที่เขาเคยพอใจมากลายเป็นทุกข์ไป เพราะเป็นของมายาอยู่บ่อยๆ,

เขาก็ยังหวังที่จะหาพบความสุข ตามอุดมคติของตนในโลกหน้า หรือโลกที่เรายังไม่รู้จัก หรือด้วยสภาพที่เขายอมรับในเวลานี้ ว่าเขายังไม่มองเห็น หรือแม้แต่อาจนึกฝันไปได้เลย…”

จากหนังสือ “นิพพาน จุดหมายปลายทางของชีวิต” (หน้า ๖๒)
พุทธทาส อินทปัญโญ
(จากธรรมบรรยายวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๖)