คลังภาพ

การกราบไหว้ ทำด้วยปัญญา ไม่ต้องยึดถือ – ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

“…การกราบไหว้เฉพาะอิฐปูนที่เขาก่อเป็นพระพุทธรูป หรืออนุสาวรีย์อย่างอื่นๆ
ถือกันว่า เป็นการกระทำของคนที่ปราศจากความรู้หรือของคนโง่เลา.
ความจริง; ท่านให้ประสงค์ให้กราบไหว้คุณความดี
ของบุคคลที่เขาสร้างอนุสาวรีย์นั้นๆ ให้เท่านั้น.

เมื่อท่านผู้นั้นมีชีวิตอยู่ ตัวท่านหรือร่างกายของท่าน
เป็นผู้ที่รับการกราบไหว้แทนคุณงามความดีในตัวท่าน.
เมื่อท่านตายแล้ว ผู้อื่นช่วยกันสร้างอนุสาวรีย์ให้
เป็นที่รับการกราบไหว้แทนร่างกายท่าน.

เพราะฉะนั้น ใจความสำคัญจึงมีอยู่ว่า ไม่ได้กราบไหว้อิฐปูน,
แต่กราบไหว้คุณงามความดีของเขา, และทั้งกระทำโดยไม่ต้องยึดถือ.
ทั้งนี้เพราะเหตุว่า เราจะไปยึดถือคุณความดีของผู้อื่นไม่ได้
ทำได้ก็แต่เพียบบูชาเขาด้วยน้ำใจที่ยุติธรรม
หรือถือเอาเขาเป็นบุคคลตัวอย่างในคุณความดีอันประจักษ์ชัดแล้วนี้…”

มาจากหนังสือที่ได้รับคำพยากรณ์ว่า “จะไม่ตาย”

“วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม” (ที่หน้า 94-95)
ของท่าน พุทธทาส อินทปัญโญ

Advertisements