รากเหง้าของความทุกข์ – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

“…รากเหง้าของความทุกข์ในทัศนะของพุทธศาสนาคือความไม่รู้
ความจริงของทุกข์คือ รูปนาม/ขันธ์/กายใจ
อันเป็นต้นเหตุให้เกิดความอยาก (ตัณหา)
ความยึดถือ (อุปทาน) และความดิ้นรนทางใจ (ภพ)
เพื่อจะให้กายใจนี้เที่ยง เป็นสุข และบังคับได้ตามใจปราถนา
ความดิ้นรนนั้นทำให้เกิดความทุกข์ทางใจซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
นอกเหนือจากความทุกข์ของรูปนาม/ขันธ์/กายใจ
ที่เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้ว…”

เอามาจาก หนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้ง 1-2
(ฉบับสมบูรณ์ ที่หน้า 137)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

เว็บไซต์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช http://www.dhamma.com/

แหล่งดาวโหลดไฟล์เสียงอ่านหนังสือ (มีสองเล่ม เล่ม1 กับเล่ม2)
http://www.fungdham.com/book/pramote.html
http://www.fungdham.com/book/pramote-vite-kritversion.html

แหล่งดาวโหลดไฟล์ PDF หนังสือเต็มๆ (มีสองเล่ม เล่ม1 กับเล่ม2)
– (ฉบับรวมเล่ม) http://www.jittasikka.com/pramote/book/vidhi.pdf
http://www.fungdham.com/book/pramote.html
http://www.dhamma.com/vidhi/

Advertisements