คลังภาพ

ติดตังอยู่ในพระศาสดา โดยท่านพุทธทาส

“…สัญชาตญาณแห่งการคิดพึ่งผู้อื่นก่อนการคิดพึ่งตนเอง
เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นเกินที่จะเปรียบได้ด้วยอุปมาอันใด.
ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นสาวกในศาสนาไหนนิกายไหน
ถ้ายึดติดในพระศาสดาของตนอย่างยึดมั่นแล้ว
แม้จะปล่อยวางสิ่งอื่นมาได้มากแล้วเพียงใด
ก็มาติดตังอยู่แค่องค์ศาสดาของตนนั่นเอง;
ไม่สามารถเข้าถึง “จุดรอดพ้น” ที่พระศาสดาองค์เดียวกันนั้นสั่งสอนให้
และหวังเป็นอย่างมากที่จะให้สาวกของท่านเข้าถึงสภาพอันนี้
มิใช่ให้มาติดตังอยู่แค่ท่านเอง
อันเป็นการติดชั้นเปลือกนอกอย่างน่าสมเพชเวทนาเป็นที่สุด.
การยึดมั่นในองค์ศาสดาหรืออาจารย์
เป็นประโยชน์เฉพาะที่ยังอยู่ในขั้นศีลธรรม หรือ moral
แต่ในขั้นปรัชญากลับเป็นสิ่งที่ขัดขวางมิให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง…”

มาจากหนังสือที่ได้รับคำพยากรณ์ว่า “จะไม่ตาย”

“วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม” (ที่หน้า 41)
ของท่าน พุทธทาส อินทปัญโญ

Advertisements