คลังภาพ

ติดตังอยู่ในพระศาสดา โดยท่านพุทธทาส

“…สัญชาตญาณแห่งการคิดพึ่งผู้อื่นก่อนการคิดพึ่งตนเอง เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นเกินที่จะเปรียบได้ด้วยอุปมาอันใด. ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นสาวกในศาสนาไหนนิกายไหน ถ้ายึดติดในพระศาสดาของตนอย่างยึดมั่นแล้ว แม้จะปล่อยวางสิ่งอื่นมาได้มากแล้วเพียงใด ก็มาติดตังอยู่แค่องค์ศาสดาของตนนั่นเอง; ไม่สามารถเข้าถึง “จุดรอดพ้น” ที่พระศาสดาองค์เดียวกันนั้นสั่งสอนให้ และหวังเป็นอย่างมากที่จะให้สาวกของท่านเข้าถึงสภาพอันนี้ มิใช่ให้มาติดตังอยู่แค่ท่านเอง อันเป็นการติดชั้นเปลือกนอกอย่างน่าสมเพชเวทนาเป็นที่สุด. การยึดมั่นในองค์ศาสดาหรืออาจารย์ เป็นประโยชน์เฉพาะที่ยังอยู่ในขั้นศีลธรรม หรือ moral แต่ในขั้นปรัชญากลับเป็นสิ่งที่ขัดขวางมิให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง…”

มาจากหนังสือที่ได้รับคำพยากรณ์ว่า
“จะไม่ตาย”

“วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม” (หน้า 41)
ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ