ความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์

ดึงเอามานำเสนอเฉพาะบางส่วน เนื้อหาเต็มๆอ่านได้จากที่นี่
ใบไม้ในกำมือ เรียบเรียงจาก “พระอานนท์พุทธอนุชา” ของ อ.วศิน อินทสระ


“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหา อุปาทาน
ความทะยานอยากดิ้นรน และความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา
รวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่าง ๆ

สิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตน เป็นของตน
ที่ไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มี หาไม่ได้ในโลกนี้
เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็น ฟังสักแต่ว่าได้ฟัง
รู้ สักแต่ว่าได้รู้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เพียงสักว่า ๆ
ไม่หลงใหลพัวพันมัวเมา เมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่าง ๆ
ปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่”

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่า
มีสติอยู่ทุกเมื่อ ถอนอัตตานุทิฏฐิ คือ
ความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสีย ด้วยประการฉะนี้
เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวล
ไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรม”

ดึงเอามานำเสนอเฉพาะบางส่วน เนื้อหาเต็มๆอ่านได้จากที่นี่
ใบไม้ในกำมือ เรียบเรียงจาก “พระอานนท์พุทธอนุชา” ของ อ.วศิน อินทสระ

Advertisements